gripen-black

Nationen

Nationen är en sammanslutning av studenter som studerar vid Lunds Universitet. Vi tillhandahåller möjligheter för studenten att mötas, vila och vidareutvecklas vi sidan om studierna. Malmö Nation bildades 1890 och vi har sedan dess varit en Nation med traditionerna i behåll. Vi har ett brett utbud av aktiviteter för alla intressen. Med över 3200 medlemmar, 37 olika utskott och cirka 500 aktiva är Malmö Nation en av de största nationerna i Lund. Malmö Nation är beläget mitt i Lund, granne med Botaniska Trädgården och har tre hus mellan Östra Vallgatan och Stora Tomegatan. På Östra Vallgatan 51 hittar du expeditionen och Puben. På andra kvarteret, på Stora Tomegatan, finns vår Gillestuga.

Fest

Festverksamheten består av storslagna event som Vårbalen och vår allas älskade nattklubb Casanova. Tryck för mer info om vår festverksamhet!

Läs mer

Mat

Matverksamheten inkluderar utskotts som vår fantastiska Lunchutskott, Brunch, Mangos, Easy Levin, Upper East och Gyllene Kalven! Tryck för mer info om våra matutskott!

Läs mer

Kultur & Media

Här inkluderas utskott som bland annat våra eminenta fotografer, DJs, nationskören, Idrottsutskottet med många fler! Tryck här för mer info!

Läs mer

Våra värdegrunder

Gemenskap

Malmö Nations verksamhet syftar till att öka gemenskapen bland medlemmarna i Nationen. Således utgör organisationen en plattform för sociala utbyten, och tillhandahåller samlingslokaler för medlemsaktiviteter. På Nationen finner medlemmarna nya vänner och kontakter under studietiden. Malmö Nations verksamhet ska omfatta idrott och kultur såväl som fest och social samvaro. Nationens utbud av verksamheter ska vara så brett som möjligt så att alla som besöker oss ska hitta något som passar dem. Nationens verksamhet ska bedrivas på sådant vis att medlemmarnas och besökarnas intressen alltid står i centrum.

Glädje

Malmö Nation är tillsammans med övriga nationer i Lund en del av ett fantastiskt kulturarv. Nationens uppdrag är att värna och vårda detta arv så att dess kärna förblir intakt och består för kommande generationer. Malmö Nations verksamhet ska spegla den tid som den verkar i, men samtidigt som man bejakar värdet av att Nationens traditioner bevaras. Seniorskollegiet har det yttersta ansvaret för att bevaka och beskydda dessa traditioner i enlighet med det, för samtiden, rådande samhällsklimatet. Detta ska dock inte ligga som hinder för att förbättra och utveckla Nationen och dess verksamheter.

Tradition

Malmö Nation är tillsammans med övriga nationer i Lund en del av ett fantastiskt kulturarv. Nationens uppdrag är att värna och vårda detta arv så att dess kärna förblir intakt och består för kommande generationer. Malmö Nations verksamhet ska spegla den tid som den verkar i, men samtidigt som man bejakar värdet av att Nationens traditioner bevaras. Seniorskollegiet har det yttersta ansvaret för att bevaka och beskydda dessa traditioner i enlighet med det, för samtiden, rådande samhällsklimatet. Detta ska dock inte ligga som hinder för att förbättra och utveckla Nationen och dess verksamheter.

Gripen Malmö Nation

Våra policys

GDPR

Vi på Malmö Nation följer den nya dataskyddslagen GDPR som trädde i kraft i maj 2018. Läs mer om GDPR.

Likabehandlingsplan

Likabehandling på Malmö Nation står alltid i centrum och är en central fråga som vi konstant
arbetar med för att försäkra oss om att alla våra medlemmar känner sig trygga och kan lita på oss
som organisation.

Ladda ner hela planen här (pdf)

Trygghetsgruppen

Trygghetsgruppen arbetar proaktivt för att förbättra situationen för alla medlemmar på nationen och ska fungera som en stöttepelare om en medlem har problem och få vägledning till rätt person och/eller instans. Trygghetsgruppen ämnar att bestå av representanter från nationens alla led: styrelse, tjänstemannakår och funktionärskår samt en boenderepresentant. Detta för att alla ska känna att de kan höra av sig till trygghetsgruppen och känna att deras röst blir hörd. Malmö Nations trygghetsgrupp ska fungera som en sluss när det kommer till likabehandling, jobbiga situationer, psykisk ohälsa eller annat som kan få en medlem i nationen att vilja prata med någon och bli vägledd till rätt professionella instans. Malmö Nations trygghetsgrupp tog under VT 2019 formen som en grupp med stödjande funktion för våra medlemmar. Trygghetsgruppen ska vara en alternativ väg att gå om en person inte vet vem den ska meddela. T.ex. vid en incident direkt till Qurator (qurator@malmonation.com) eller via det anonyma anmälningsformuläret på hemsidan. Du når Trygghetsgruppen på trygg@malmonation.com. Trygghetsrepresentanter HT 2019 är Gabriel Hirdman, Selinay Özbek, Ludvig Roth och Agnes Eriksson.

Miljöpolicy

Malmö Nation är en av de största nationerna i Lund och med våra olika verksamheter påverkar vi
vår omgivning och miljön. Detta tar vi på stort allvar och vi arbetar kontinuerligt med miljöfrågor
och med att integrera ett hållbarhetstänkande i alla våra utskott. Miljölagstiftning följs av nationen
och dess medlemmar och detta utvärderas och kontrolleras fortlöpande. Tillsammans arbetar vi
efter miljömål relevanta för våra verksamheter och uppdaterar dessa ständigt, detta för att
minimera och förebygga vår negativa miljöpåverkan och bidra till en bättre och mer hållbar värld
för framtida generationer.
Vi skrev under februari 2019 på Klimatuppropet tillsammans med majoriteten av
Studentlunds organisationer, i vilken Lunds studenter kräver en halvering av LU:s utsläpp inom 4
år.
För att sträva efter en mer miljömedveten nation har vi tagit fram följande punkter:

 

Boende

 • Vi har sopsortering i varje korridor och i våra soprum har vi ordentlig uppdelning av bl.a.
  plast och kartong.
 • Vi har även en klädinsamling där de boende kan slänga kläder som de inte använder,
  dessa går till behövande människor eller till återvinning.
 • Vi uppmuntrar alla boende till att ändra till e-faktura för att minimera
  pappersförbrukningen.
 • Vi har miljövänliga elavtal.

 

Verksamheten

 • Vi uppmuntrar till mer vegetariska måltider, i såväl lunch- som kvällsserveringen.
 • Vi strävar efter att minska matsvinnet. Överbliven mat kan bli matlådor till arbetande
  funktionärer eller en extra portion till den hungriga gästen.
 • Vi försöker i största mån alltid handla närodlat.
 • Vi låter inte onödig el stå på.
 • Vi källsorterar allt avfall och i våra soprum har vi ordentlig uppdelning av bl.a. plast och
  kartong.
 • Vi försöker undvika engångsmaterial.

Stadgar

Läs mer om Malmö nations stadgar som antogs den 27 oktober 1967.

Alkohol- och narkotikapolicy

Vår verksamhet innefattar servering och hantering av alkohol. Med serveringstillståndet som vi
beviljats följer ett ansvar för att se till att ordning och reda råder i vår verksamhet. Detta kräver
att alla som ingår i verksamheten har samma förhållningssätt till alkohol och narkotika. Det är
viktigt att alla vi som arbetar tillsammans är uppmärksamma på vår egen konsumtion och att vi
reagerar om en vän, kollega eller annan medlem visar tecken på problem.

1 – Bakgrund
Malmö Nation är en ideell studentorganisation grundad år 1890, vars främsta syfte är att erbjuda
sina medlemmar studiesocial verksamhet i form av kulturevenemang, idrottsevenemang, fest samt
vara en naturlig mötesplats. Malmö Nation strävar efter att behålla sin starka ställning i Lund som
kulturbärare, samt att föra vidare studenttraditioner till kommande generationer.
Målet för Sveriges alkoholpolitik är att alkoholens medicinska och sociala skadeverkningar ska
minska. Huvudinriktningen är att stimulera utvecklingen av målinriktade och samordnade
förebyggande insatser på kommunal nivå och stimulera samverkan mellan lokala aktörer – Malmö
Nation ska medverka för infriandet av målet. Regeringen tillsatte 2001 Alkoholkommittén som
arbetar för att skapa en bättre alkoholkultur med målsättningen att både minska
berusningsdrickandet i sig, samt skadorna hos individen och samhället i stort. Malmö Nation ska
som organ stödja kommitténs arbete lokalt.

2 – Mål

 • Att servering av alkoholhaltiga drycker ska ske med återhållsamhet och får inte föranleda
  olägenheter i fråga om ordning och nykterhet
 • Att ständigt vidareutbilda vår personal i alkoholfrågor. Därför måste samtliga tjänstemän
  gå utbildning och få A, B eller C certifiering i ansvarsfull alkoholservering.
 • Att samarbeta med Studenthälsan, Studentlund och andra organisationer med liknande
  inställning.
 • Att utgöra en förebild för nationer och andra studentorganisationer.
 • Att vara en säker och trygg plats för såväl personal, boende som besökare.
 • Att förebygga och förhindra användning av narkotika hos personal och boende.

Som en konsekvens härav accepterar Malmö Nation inte att alkoholkonsumtion sätts i centrum
av vår verksamhet

3 – Syfte

 • Att skapa och upprätthålla trygghet för gäster, personal och boende.
 • Att hålla en god kvalitet på tjänsterna som tillhandahålls.

 

4 – Alkohol

 • Samtliga arbetare ska vara nykter under arbetstid.
 • Om alkoholmissbruk konstaterats ska en diskussion om vidare åtgärder tas med denne
  medlem.

 

5 – Narkotika

Malmö Nation har nolltolerans mot narkotika. Om vi skulle misstänka eller upptäcka att
någon av våra medlemmar eller de som vistas i våra lokaler nyttjar narkotika eller
dopingpreparat kontaktar vi socialnämnden samt polis. Detta leder också till möte med
Disciplin och Attitydsnämnden. Narkotikamissbruk kan även leda till vräkning för de
som bor på Malmö Nation. Om narkotikamissbruk konstaterats ska en diskussion om
vidare åtgärder tas med denne medlem.
Anabola steroider omfattas också av narkotikabegreppet.


6 – Malmö Nations disciplin och attitydnämnd

Disciplin och attitydnämnden består av Inspektor, Qurator, Husförman och två representanter
från nationens styrelse. Nämnden kan utdela disciplinära åtgärder, såsom qurators- och
inspektorsvarningar, vilket i förlängningen kan leda till avstängning från all verksamhet. Men
nämnden ska även verka stödjande, i det fall en medlem mår dåligt. Disciplin och attitydnämnden
behandlar bland annat alla fall av rapporterat alkoholmissbruk samt nyttjande av narkotika. Alla
fall ska behandlas individuellt, med undantaget att narkotikabruk alltid polisanmäls.